RWANDA DIRECT

Penafian

Penyataan Penafian

Kandungan boleh didapati di laman web ini adalah untuk hiburan am dan faedah sahaja dan kami tidak menjamin atau menjamin ketepatan atau kesempurnaannya. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai ketepatan atau kesempurnaan kandungan sebelum ia bergantung kepada apa-apa cara. Penggunaan kandungan (bagi apa jua tujuan) adalah atas risiko anda sendiri. Alamat e-mel untuk menghantar aduan mengenai mana-mana kandungan di laman web ini adalah info@rwanda-direct.com.

Kami tidak termasuk semua liabiliti dalam apa jua bentuk (termasuk kecuaian) berkenaan dengan apa-apa maklumat pihak ketiga atau bahan lain yang disediakan di, atau yang boleh diakses menggunakan, laman web ini.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menilai apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga melalui laman web ini atau di Internet. Kami tidak akan menjadi pihak kepada atau dalam apa jua cara yang bertanggungjawab untuk apa-apa transaksi antara anda dan pihak ketiga. Mana-mana maklumat peribadi yang anda mungkin ingin mendedahkan kepada pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri.